Mentoriaid PRIME Cymru

Rydym yn credu fod mentora yn ffordd allweddol o helpu cleientiaid a’u harwain at greu busnes a chyflogaeth. Mae modd ymgymryd â gweithgareddau mentora yn bennaf drwy un wrth un, ac hefyd drwy trafodaethau dros y ffôn a chyfnewid e-byst. A ydych chi yn meddu ar y sgiliau i fod yn fentor?

Cynllun Mentora PRIME Cymru wedi cael ei sefydlu i ychwanegu at yr ystod a’r sgôp o gefnogaeth broffesiynol y gellir ei gynnig i bobl dros 50 sy’n dymuno:

 • Dychwelyd i weithio ar ôl cyfnod o beidio gwneud hynny
 • Dechrau bod yn hunan gyflogedig
 • Canfod addysg a cyfleoedd hyfforddi
 • Datblygu eu hunan hyder
 • Bod yn brysur yn eu cymuned drwy wirfoddoli
PRIME Cymru bob amser yn ceisio recriwtio Mentor Gwirfoddol sydd â phrofiad busnes a phrofiad o’r sector gwirfoddol, i ddarparu gwasanaeth cyfatebol i gleientiaid ar draws Cymru.
PRIME Cymru are always looking for new Mentors to help their clients achieve their goals. If you decide to become a Mentor you will:
 • Achieve personal fulfillment from investing in others
 • Develop new coaching skills
 • Enjoy a rewarding challenge
 • Feel “valued” as a role model
 • Benefit from a Two Way Learning Relationship
 • Achieve great personal satisfaction and self-development
 • Improve your leadership skills and enable you to learn from alternative approaches and different ways of thinking
 • Be challenged, inspired and enlightened
Mae Mentora yn:
Fel arfer perthynas a man cychwyn gwirfoddol sy’n cefnogi ac arwain pobl sy’n chwilio am ganlyniad positif i nod broffesiynol bersonol neu yrfaol

Mae wedi ei seilio ar anghenion un person (y sawl sy’n derbyn cyngor) a sgiliau, profiad ac adnoddau’r person arall ( y mentor)

Yn y bôn, mae mentora’n ymwneud â dod a phobl at ei gilydd mewn ffordd y Perthynas sydd wedi seilio ar gyfrinachedd, ymddiriedaeth a budd y naill i’r llall dros gyfnod o amser

Gallant ill dau elwa o’r profiad. Gyda chleientiaid aeddfed mae’n ffordd o rannu bywyd a phrofiadau gwaith mewn ffordd a all wneud gwahanianiaeth i bobl sy’n chwilio am newid cyfeiriad yn eu bywydau.
Mentoriaid yn ofynnol i:
ymgysylltu â’r sawl sydd yn cael eu cleient er mwyn cytuno ar sut y mae mentora yn medru cefnogi eu busnes arfaethedig neu eu cais i chwilio am gyflogaeth

cytuno ar raglen o weithgareddau mentora sydd yn diwallu anghenion y sawl sydd yn cael eu cleient

annog y sawl sydd yn cael eu cleient i fynegi a datblygu eu syniadau, pryderon a’u dealltwriaeth o’r sefyllfa fusnes sydd yn eu hwynebu

cynorthwyo’r sawl sydd yn cael eu cleient i adolygu eu cynnydd a gosod opsiynau realistig ac ymarferol o ran cyflawni eu hamcanion

cynorthwyo’r sawl sydd yn cael eu cleient i adlewyrchu a dysgu o’r pethau hynny na sydd wedi digwydd fel y bwriadwyd

cyfeirio’r sawl sydd yn cael eu cleient at ffynonellau eraill o wybodaeth, cyngor neu gefnogaeth bellach pan fo hynny yn briodol

annog y sawl sydd yn cael eu cleient i gymryd cyfrifoldeb am eu penderfyniadau eu hunain, eu cynlluniau a’u gweithredoedd
Rhinweddau sydd eu hangen i fod yn fentor effeithiol gyda PRIME Cymru:
Sgiliau cyfathrebu ardderchog gan gynnwys sgiliau gwrando’n astud a sgiliau cyflwyniad personol

Y gallu i adeiladu a chynnal perthynas broffesiynol

Yn gohirio barn yn eich ymwneud â phobl

Caed profiad a sgiliau yn busnes,cyllid, recriwtiad, addysg neu gwirfoddoli

I werthfawrogi amrywiaeth ac amrywiol anghenion cleientiaid

I fod yn ddibynadwy ac yn gyfrifol ac mae gynddynt ymrwymiad i’r broses

Er mwyn deall y cod moesoldeb/ymarfer ar gyfer mentoriaid fel sydd wedi ei osod gan y mudiad sydd yn cael ei gynrychioli gan gynnwys rheolau ar gyfrinachedd a diogelu data a sut i’w
Manteision bod yn Fentor gwirfoddol gyda chleientiaid aeddfed:
Cyflawniad o fod wedi gwneud rhywbeth positif i bobl eraill

Dysgu am y pynciau sy’n effeithio pobl aeddfed sy’n dychwelyd i gael eu cyflogi/ busnesau bach a gwirfoddoli

Ennill datblygiad gyrfaol a phersonol

Datblygu eich sgiliau fel mentor wrth hyfforddi a chefnogi

Cwrdd a manteisio ar rwydwaith gyda mentoriaid eraill sydd ar y tîm PRIME Cymru yn darparu ei holl fentoriaid gwirfoddol gyda hyfforddiant cynhwysfawr
I ddarganfod mwy am yr hyfforddiant i ddod yn Fentor PRIME Cymru yna ffoniwch ni os gwelwch yn dda ar 0800 587 4085 neu e-bostiwch ni ar enquiries@prime-cymru.co.uk