Mae Mentora rhywun mewn angen yn rhoi boddhad i Paolo

The Leading Wales Awards – llwyddiant ysgubol
November 6, 2014
Help gyda siopa yn sicrhau ffit berffaith
November 10, 2014

Mae Mentora rhywun mewn angen yn rhoi boddhad i Paolo

Wedi symud i Gymru hyfforddodd Paolo Piana i ddod yn un o Fentoriaid Llwyddiannus PRIME Cymru

Roedd Paolo am wneud defnydd gwirioneddol o’i brofiad busnes ac adwerthu yn y sector gwirfoddol er mwyn helpu i wneud gwahaniaeth ym mywydau eraill a rhoi rhywbeth yn ôl i’w gymuned.

Mae Paolo yn dweud ei stori ei hun.

Fy enw yw Paolo Rodolfo Piana ac fe’m ganwyd yn Lambeth, Llundain yn 1957 ac mi es i ysgol yn Ealing, Gorllewin Llundain. Gadawais ysgol gyda 11 Lefel O yn 1974 ac mi weithiais mewn ffactri fel fforman hyd nes 1979. Wedi hynny, treuliais flwyddyn yn byw a gweithio yn India a’r Dwyrain Canol wedi swydd mewn rheolaeth yn y GIG, cychwynnais fy musnes fy hun mewn gwasanaethau ariannol.
Yn 1986, mi gymerais swydd rheolwr mewn cwmni adwerthu petrol. Dros chwe blynedd, mi weithiais mewn amryw o swyddogaethau gan gynnwys rhedeg ysgol hyfforddiant ar gyfer rheolwyr newydd ac mi fûm hefyd yn rheolwr gwerthiant rhanbarth gwerthiant. Yn 1992, cychwynnais fy musnes adwerthu petrol fy hun ac mi fûm yn ymwneud gyda phob agwedd o’r busnes dydd i ddydd o’r busnes hwnnw ac mi brynais a rhedais fusnes arlwyo ar yr un pryd. Mi ymddeolais o’r ddau fusnes yn 2006.
Ym mis Tachwedd 2007, symudais i Lanelli i gychwyn bywyd newydd wedi ysgariad ac ym mis Ionawr 2008, cychwynnais weithio mewn banc stryd fawr.
Deuthum i gysylltiad yn wreiddiol gyda PRIME Cymru drwy fy mhartner Ann Evans a oedd yn edrych am ail yrfa ar ôl bod yn athrawes; roedd Ann wedi cysylltu â PRIME Cymru. Dywedodd Ann wrthyf am y gefnogaeth wych yr oedd yn ei dderbyn gan un o Fentoriaid Gwirfoddol PRIME Cymru, Rebecca Thomas.
Er bod swydd gennyf yn y banc ar y pryd hynny, roeddwn yn ystyried newid gyrfa fy hun. Roeddwn wir am wneud defnydd o’m profiad busnes ac adwerthu o fewn y sector gwirfoddol er mwyn helpu i wneud gwahaniaeth i fywydau pobl eraill a rhoi rhywbeth yn ôl i’m cymuned. Er fy mod wedi treulio pedair blynedd fel llywodraethwr ysgol yn barod ac wedi ymwneud gyda nifer o weithgareddau codi arian cymunedol eraill, roeddwn hefyd yn teimlo y gallwn fanteisio ar fwy o brofiad o’r sector gwirfoddol. Felly penderfynais i gysylltu gyda Rebecca am Gynllun PRIME Cymru ac fe grybwyllodd i mi wneud cais i ddod yn fentor gwirfoddol fy hun. Cysylltais gyda’r Cynllun Mentora Gwirfoddol yn haf 2008. Wedi cyfweliad, derbyniwyd fy nghais a chychwynnais fy hyfforddiant tua diwedd y flwyddyn honno.
Roeddwn yn bryderus i gychwyn, gan nad oeddwn yn hyderus fy mod yn meddu ar y sgiliau angenrheidiol i fod yn fentor gwirfoddol ar ran PRIME Cymru, ond helpodd yr hyfforddiant a dderbyniais i ganfod fy seiliau yn yr amgylchedd newydd a phrofodd hyn yn amhrisiadwy yn fy rôl fel mentor gwirfoddol.
Mi welais fy nghleient cyntaf yn fuan iawn wedi’r hyfforddiant ac rwyf wedi derbyn llif rheolaidd o gleientiaid newydd oddi ar hynny.
Rwy’n cael boddhad mawr o fod yn fentor gwirfoddol ac os fydd byth angen arnaf i gael unrhyw cymorth yn fy rôl fel mentor gwirfoddol mae gan y tîm yn PRIME Cymru rwydwaith gwych o gymorth mewnol.
Mae’r cynllun hwn yn agos iawn at fy nghalon gan fy mod yn credu bod pobl dros 50 oed yn meddu ar y gallu i wneud cyfraniad pwysig i’n cymuned ac mae eu sgiliau a phrofiadau yn cael eu tan brisio yn aml iawn. Gall cychwyn busnes neu yrfa newydd fod yn anodd ond os allaf gefnogi pobl hŷn i gyflawni eu potensial llawn drwy’r Cynllun Mentora Gwirfoddol, yna rwy’n teimlo fel fy mod wedi cyflawni’r hyn yr wyf wedi ceisio ei wneud drwy roi rhywbeth yn ôl i fy nghymuned.
Ond yn ddiweddar, cwrddais â chleient nad oedd siŵr p’un ai oedd am gychwyn busnes neu am edrych am ffyrdd o gychwyn gyrfa newydd. Mi wnaethon ni gael sgwrs am yr opsiynau gwahanol a pha help gallai’r cynllun ei gynnig.
Derbyniais e-bost oddi wrth y cleient y diwrnod canlynol. Darllenodd yr e-bost “Diolch – roedd hi mor braf i fedru siarad gyda rhywun.” Mae’r teimlad rwy’n ei gael o negeseuon tebyg yn gwneud fy nydd.
Gyda lwc, bydd fy nghefnogaeth i gleientiaid yn helpu pobl i gymryd eu camau cyntaf ar lwybr tuag at ddyfodol newydd ac mi fyddaf yn medru eu cynorthwyo hwy gyda’r dyfodol hynny drwy PRIME Cymru wrth iddynt droedio’r llwybrau newydd hynny. Tra o fudd i eraill rwyf hefyd yn adeiladu fy sgiliau fy hun ar yr un pryd – mae’n gweithio dwy ffordd.

Comments are closed.