Hunan gyflogaeth

A ydych chi yn meddwl am hunan gyflogaeth? Neu efallai eich bod wedi cychwyn meddwl am y posibilrwydd o fod yn hunang.
Yn PRIME Cymru, rydym yn credu bod hyn yn rhywbeth gwych i unrhyw berson dros 50 mlwydd oed ei ystyried. Ond paham?
Rydym i gyd yn byw’n hirach, ac felly, mae yna angen i ni gyllido ein hunain ymhellach ymlaen yn ein bywyd.
Yng Nghymru, mae gyda ni dros 250,000 o bobl ar hyn o bryd rhwng 50 mlwydd oed ac oedran ymddeol y wladwriaeth sydd yn economaidd anweithgar – mae hyn yn gyfystyr â mwy nag un ym mhob tri o’r holl bobl dros 50 i oedran ymddeol statudol yng Nghymru na sydd yn gweithio ar hyn o bryd.
O ganlyniad i’r dirywiad parhaus yn economi’r DU yn ystod 2011/12, mae pobl dros 50 mlwydd oed bellach yn cael eu heffeithio yn anghymesur gan golli swyddi a bod yn economaidd anweithgar yn yr hirdymor ac maent yn bum gwaith llai tebygol o sicrhau cyflogaeth amgen na pherson yn y grŵp oedran 16-24.
Ar lefel unigol, mae hyn yn golygu bod nifer o bobl hŷn o oedran gwaith yn goroesi ar incwm cyfyngedig iawn (gyda nifer mawr ohonynt yn derbyn taliadau budd-dal analluogrwydd gan arwain yn aml iawn i dlodi hŷn wedi ymddeol. Mae hefyd yn golygu nad yw’r gymdeithas yn gyffredinol yn elwa o’r cyfoeth mawr o sgiliau a phrofiad y mae pobl hŷn yn meddu arnynt.
Gyda dros 250,000 o bobl dros 50 mlwydd oed yn ceisio gwaith a llawer yn rhagor yn gofidio am golli swyddi, mae angen i weithwyr aeddfed i feddwl am ffyrdd eraill o ariannu eu hunain.

Mae hunan gyflogaeth yn opsiwn ddichonadwy iawn gan ei fod yn cynnig y cyfleoedd canlynol ar gyfer gweithwyr aeddfed:
  • Annibyniaeth ariannol
  • Y cyfle i ddefnyddio’r holl sgiliau sydd wedi eu hadeiladu dros oes o weithio
  • Oriau gweithio hyblyg
  • Cyfle i ymateb i her newydd
  • Datblygiad ac ysgogiad personol
  • Ymrafael gydag eithrio cymdeithasol a salwch sydd yn deillio o fod yn ddi-waith
  • Cyflawni ffordd o fyw penodol
Pam Hunan-Gyflogaeth
Nid yw nifer o bobl yn dymuno, neu yn medru fforddio rhoi’r gorau i weithio ac maent wedi ennill ystod eang o sgiliau, gwybodaeth a phrofiad dros y blynyddoedd. Gyda’r oedran pensiwn yn raddol gynyddu, bydd mwy a mwy o bobl angen parhau i ennill bywoliaeth i mewn i’w 50′au, 60′au a 70′au i leihau effaith tlodi hŷn. Gall hunan-gyflogaeth fel opsiwn roi hyblygrwydd ac incwm gwerthfawr i bobl.
Adnoddau
Rydym yn sicrhau bod gyda chi’r adnoddau mwyaf perthnasol wrth law. Rydym yn ymhyfrydu yn y ffaith ein bod yn ymateb yn gyflym i ddiwallu eich anghenion ac yn darparu gwybodaeth gynhwysfawr yn gyflym.
Mentora
Os ydych yn hŷn na 50 mlwydd oed ac yn meddwl am weithio i’ch hunan, gall PRIME Cymru gynnig help a chefnogaeth yn rhad ac am ddim i gyflawni eich nod.
Os oes gyda chi syniad am fusnes, mae gyda ni bobl ar draws Cymru, a bydd y person o fewn eich ardal yn meddu ar y wybodaeth leol a’r cysylltiadau i’ch helpu chi. Bydd ef/hi yn cwrdd gyda chi ac yn eich helpu chi i ddatblygu eich syniad busnes i mewn i realiti.
Cefnogaeth Barhaus
Rydym yn deall pa mor bwysig yw hi i gael rhywun i’ch helpu chi i feddwl drwy eich syniadau a bydd eich mentor yn parhaui i’ch cynorthwyo chi tra’ch bod yn cychwyn eich busnes.
Rydym wedi helpu dros 1600 o bobl yng Nghymru i wireddu eu breuddwydion o weithio drostynt hwy eu hunain.