Cefnogi ein gwaith

Fel elusen gofrestredig, mae PRIME Cymru yn dibynnu ar nawdd a chymorth ariannol gan unigolion, ymddiriedolaethau a busnesau i’n galluogi i ddal ati i wneud ein gwaith hollbwysig. Gallwch chi neu’ch busnes ein cefnogi ni mewn sawl ffordd – o ddarparu nawdd corfforaethol ar gyfer ein Gwobrau Busnes blynyddol i fod yn noddwr a chyfrannu at ein gwaith craidd hanfodol. Bydd eich rhodd yn cynorthwyo pobl hŷn i gael hyd i waith a sicrwydd economaidd, gan ddod â budd i’w teuluoedd, i’r gymuned ehangach ac i Gymru gyfan.

Mae ein noddwr sefydlu, Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru, yn cydnabod cyfraniadau ein noddwyr. Yng Ngwobrau Busnes PRIME Cymru y llynedd, dywedodd:


“Mae ein dyled yn fawr i’n noddwyr – i’r holl bobl ragorol hynny sy’n ein helpu ni i barhau â’n gwaith; oherwydd fel y gallwch chi ddychmygu, dyw hi ddim yn hawdd codi’r arian sydd ei angen i wneud yr holl waith y mae angen i ni fynd i’r afael ag ef yn wyneb y broblem enfawr hon… Roeddwn i am achub ar y cyfle hwn i ddiolch yn fawr iddynt.”