Gwobrau PRIME Cymru 2015
May 20, 2015
Gwobrau Twf busnes – PRIME Cymru 2015
July 17, 2015

‘Brawychus’ yw’r nifer o bobl dros 50 sydd yn ddiwaith yng Nghmru

Gallai pobl dros 50 fod wedi eu ‘tanbrisio a heb eu llawn werthfawrogi’ rhybuddia un AC.

Mae pwyllgor menter a busnes y Cynulliad wedi rhybuddio fod yna angen ar frys am bolisïau i wella rhagolygon swyddi pobl dros 50.

Ceir 1.2 miliwn o bobl dros 50 yng Nghymru ac mae mwy na thraean o bobl 50-64 mlwydd oed yn ddiwaith. Dywedodd y Cadeirydd, William Graham fod hyn yn “frawychus” gan fod gwaith “bellach yn angenrheidiol – nid yn ddewis i’r mwyafrif o’r grŵp oedran hwn”.

Roedd yna angen i gael gwared ar y “myth” fod gweithwyr hŷn yn llai cynhyrchiol.

Yn Nghymru, mae 53,000 o bobl dros 65 oed yn cael eu cyflogi, cynnydd o 14% dros y flwyddyn hyd at fis Mawrth 2014.

Canfyddiad y grŵp oedd fod pobl dros 50 yn fwy tebygol o fod yn ddiwaith am yn hirach na blwyddyn nac unrhyw grŵp oedran arall yng Nghymru.

‘Tanbrisio’

Dywedodd Sarah Rochira, Comisiynydd Pobl Hŷn wrth Aelodau’r Cynulliad ei bod hi’n credu bod hyn yn “eithaf brawychus”.

Roedden nhw’n cael “eu tanbrisio, a heb eu llawn werthfawrogi a dyma’r garfan olaf o bobl i gael eu hystyried” o ran rhaglenni i’w cynorthwyo nhw.

Cyfradd y bobl ddiwaith dros 50 yng Nghymru yw’r gyfradd uchaf yn y DU, ac eithrio Gogledd Iwerddon.

O’r rheini sy’n gweithio, mae un o bob tri yn gweithio rhan amser, gyda menywod yn fwy tebygol o fod yn gweithio rhan amser na dynion.

Ymhlith y rhwystrau roedd cyfrifoldebau gofal ond hefyg rhagfarn yn erbyn oedran, a cyffredinoli’r farn bod gan bobl dros 50 iechyd wael, yn llai cynhyrchiol ac yn arafach i addasu i dechnolegau newydd.

Dywedodd Prime Cymru, elusen sy’n helpu gweithwyr hŷn ddod o hyd i waith neu ddechrau eu busnes eu hunain, wrth yr Acau fod rhagolwg gan grŵp cyflogwyr y CBI yn rhagweld bydd angen 13.5 miliwn o weithwyr newydd dros y 10 mlynedd nesaf a mai dim ond 7 miliwn o bobl ifanc sy’n dechrau arni yn y gweithlu.

Mae’r adroddiad hwn yn gwneud 11 o argymhellion gan gynnwys:

Hyfforddiant sgiliau

Rhaglen bob oedran ar yr un trywydd â Twf Swyddi Cymru.

Dinistrio ystradebau am bobl dros 50 – gan gynnwys agweddau eu bod mewn iechyd gwael

er bod o leiaf dwy ran o dair yn heini ac yn awyddus i weithio

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru “Byddwn yn ystyried yr adroddiad ac yn ymateb iddo yn y man.”

ASTUDIAETH ACHOS – GWAWR NEWYDD – O’R ‘DOMEN’ I FOD YN BERCHENOG BUSNES

Collodd Dawn Wilcox ei swydd â’r cyngor ar ôl 12 mlynedd

Roedd Dawn Wilcox yn helpu plant sy’n cael trafferth darllen mewn ysgolion pan gafodd ei diswyddo yn 50 oed.

Cafodd ei merch, 26 oed, ei diswyddo ar yr un pryd ym mis Mawrth 2014. Casglodd y ddwy eu harian diswyddiad at ei gilydd a dechrau eu busnes caffi eu hunain yn Ystrad, Rhondda Cynon Taf.

“Roeddwn wedi dychryn pan gefais y newyddion. Pan fyddwch chi’n colli’ch swydd mae’n eich llorio’n llwyr a’ch gadael yn teimlo’n ddiwerth. Ar ôl yr holl flynyddoedd yna o hyfforddi, nid oedd fy angen i mwyach. Roedd gen i lawer o ymrwymiadau teuluol yn ogystal, felly doeddwn i ddim yn teimlo fel mynd ar hyd drywydd ail-hyfforddi. Mae’n beth braf i ddod i ‘r gwaith gan wybod fy mod yn fos arnaf fi fy hun ac yn gwneud rhywbeth hollol wahanol.”

 

Cyfleoedd cyflogaeth ar gyfer pobl dros 50 oed

 Employment opportunities for people over 50 FinalClick here to read the full story from the BBC

 

Comments are closed.